عملکرد پمپهاي سانتريفوژ در حالت بحراني مي تواند موجب اختلال سيستمهاي مربوطه شود. از جمله اين سيستمها نيروگاههاي حرارتي و صنايع پتروشيمي است. در بعضي مواقع تعيين علت دقيق عملکرد ناپايدار پمپ ممکن نيست. جريان توربولان و يا شرايط غير عادي جريان مي تواند موجب لرزشهاي شديد و خارج شدن پمپ از مدار شود. يکي از دلايل اوليه لرزشهاي پمپ سانتريفوژ کاويتاسيون است. در اين حالت در اثر کاهش فشار مايع و تبخير صورت گرفته در سمت مکش پروانه توده هاي حباب توليد و به خروجي پروانه جهت تخليه ارسال مي شوند. در اثر افزايش فشار، حبابهاي توليد شده فشرده مي شوند فشرده شدن حبابها همراه با صدا (مشابه صداي ضربه به بادکنک) و ايجاد لرزش مي شود.
توليد حباب در پروانه وقتي رخ مي دهد که NPSH موجود مکش پمپ کمتر از NPSH لازم پمپ شود. اين امر مي تواند به علت وجود مانع در مسير مکش، وجود زانوئي در فاصله نزديک ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي بهره برداري مي باشد. عواملي مانند افزايش دما و يا کاهش فشار در سمت مکش نيز مي تواند شرايط فوق را ايجاد کند. البته انتخاب پمپ براي سيستمهايي که در دبي هاي متفاوت و سرعت متغير کار مي کنند بايستي با دقت صورت گيرد تا از پديده کاويتاسيون جلوگيري گردد. با توجه به ملاحظه مراجع مختلف لرزش پمپ ها معلوم شده است يک عامل رايج اين لرزشها پديده کاويتاسيون است و مي تواند مخرب نيز باشد.

چنانچه آب به بخار تبديل شود حجم آن مي تواند تا 50000 برابر افزايش يابد که موجب تخليه پروانه از آب گردد خسارات پمپ در اثر کاويتاسيون شامل خوردگي پره ها در منطقه ضربه حباب و آسيب ديدگي ياتاقانها باشد.
بعضي نتايج نشان مي دهد، ارتعاشات مربوط به کاويتاسيون در فرکانسهاي بالاي 2000 هرتز توليد يک پيک با طيف پهن مي نمايد. گزارش ديگر اثر کاويتاسيون بر فرکانس پاساژ پره (تعداد پره ضربدر فرکانس دوران محور) را شرح مي دهد و ديگري اثر دامنه ارتعاشي پيک را در سرعت محور نشان مي دهد. البته دليل تفاوت در فرکانسهاي فوق که از طرف متخصصين مختلف پمپ ارائه شده تفاوت در طراحي پمپ، نصب و بهره برداري آن مي باشد. حتي اخيرا” لرزش در اثر کاويتاسيون با ظهورPeak با فرکانس 60 % دور روتور در طيف مشاهده شده است که اين در اثر تشديد فرکانس طبيعي پوسته پمپ در اثر برخورد حبابها با آن بوده است. مشخصه ديگر کاويتاسيون تغييرات و نوسان فشار خروجي پمپ است. يک روش سريع جلوگيري ازکاويتاسيون بستن آرام شيرخروجي وکاهش دبي پمپ است تاNPSH لازم کمتر از موجودشود. عملکرد پمپهاي سانتريفوژ در حالت بحراني مي تواند موجب اختلالسيستمهاي مربوطه شود. از جمله اين سيستمها نيروگاههاي حرارتي و صنايع پتروشيمي است. در بعضي مواقع تعيين علت دقيق عملکرد ناپايدار پمپ ممکن نيست. جريان توربولان و ياشرايط غير عادي جريان مي تواند موجب لرزشهاي شديد و خارج شدن پمپ از مدار شود. يکياز دلايل اوليه لرزشهاي پمپ سانتريفوژ کاويتاسيون است. در اين حالت در اثر کاهشفشار مايع و تبخير صورت گرفته در سمت مکش پروانه توده هاي حباب توليد و به خروجيپروانه جهت تخليه ارسال مي شوند. در اثر افزايش فشار، حبابهاي توليد شده فشرده ميشوند فشرده شدن حبابها همراه با صدا (مشابه صداي ضربه به بادکنک) و ايجاد لرزش ميشود.

توليد حباب در پروانه وقتي رخ مي دهد که NPSH موجود مکش پمپکمتر از NPSH لازم پمپ شود. اين امر مي تواند به علت وجود مانع در مسير مکش، وجودزانوئي در فاصله نزديک ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي بهره برداري مي باشد. عوامليمانند افزايش دما و يا کاهش فشار در سمت مکش نيز مي تواند شرايط فوق را ايجاد کند. البته انتخاب پمپ براي سيستمهايي که در دبي هاي متفاوت و سرعت متغير کار مي کنندبايستي با دقت صورت گيرد تا از پديده کاويتاسيون جلوگيري گردد. با توجه به ملاحظهمراجع مختلف لرزش پمپ ها معلوم شده است يک عامل رايج اين لرزشها پديده کاويتاسيوناست و مي تواند مخرب نيز باشد.

چنانچه آب به بخار تبديل شود حجم آن مي تواند تا 50000برابر افزايش يابد که موجب تخليه پروانه از آب گردد خسارات پمپ در اثر کاويتاسيونشامل خوردگي پره ها در منطقه ضربه حباب و آسيب ديدگي ياتاقانها باشد.
بعضي نتايج نشان مي دهد، ارتعاشات مربوط به کاويتاسيون در فرکانسهاي بالاي 2000 هرتزتوليد يک پيک با طيف پهن مي نمايد. گزارش ديگر اثر کاويتاسيون بر فرکانس پاساژ پره (تعداد پره ضربدر فرکانس دوران محور) را شرح مي دهد و ديگري اثر دامنه ارتعاشي پيکرا در سرعت محور نشان مي دهد.

البته دليل تفاوت در فرکانسهاي فوق که از طرف متخصصين مختلف پمپارائه شده تفاوت در طراحي پمپ، نصب و بهره برداري آن مي باشد. حتي اخيرا” لرزش دراثر کاويتاسيون با ظهورPeak با فرکانس 60 % دور روتور در طيف مشاهده شده است که ايندر اثر تشديد فرکانس طبيعي پوسته پمپ در اثر برخورد حبابها با آن بوده است. مشخصهديگر کاويتاسيون تغييرات و نوسان فشار خروجي پمپ است. يک روش سريع جلوگيريازکاويتاسيون بستن آرام شيرخروجي وکاهش دبي پمپ است تاNPSH لازم کمتر ازموجودشود.

ارسال یک دیدگاه