درباره ما

سید مهدی مجید زنوزی
لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت – سابقه کار: 31 سال
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….icon_newsletter Zonoozi@azadeng.ir

      سوابق کاری …

 

حمیدرضا شجاعی
لیسانس مهندسی مکانیک گرایش حرات و سیالات – سابقه کار: 16 سال

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….icon_newsletter Shojae@azadeng.ir

      سوابق کاری …

 

سجاد نصیری
لیسانس مهندسی مکانیک گرایش حرات و سیالات – سابقه کار: 15 سال
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….icon_newsletter Nasiri@azadeng.ir

     سوابق کاری …

 

رامین افتخاری مجد
لیسانس مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات – سابقه کار: 11 سال
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..icon_newsletter Eftekhari@azadeng.ir

   سوابق کاری …

 

علیرضا ابراهیمی
لیسانس مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات – سابقه کار: 11 سال
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..icon_newsletter Ebrahimi@azadeng.ir

    سوابق کاری …

 

امیر مددی
لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل – سابقه کار: 9 سال
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..icon_newsletter Madadi@azadeng.ir

   سوابق کاری …