خدمات ما

خدمات قابل ارائه این گروه که طبق توان حرفه ای آن می باشد:

• طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای اداری، تـجاری، صنعتی، رفاهی، مسکونی و بلند مرتبه

 طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای مختلف آموزشی، فرهنگی، سینمایی، تفریحی و ورزشی

 طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیز ساختمانهای بیمارستانی، درمانی و داروئی

 طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی صنایع نفتی و پتروشیمی، نیروگاهی و صنعتی

 طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی

 طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

 طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات زیربنایی شهری