کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران

طراحي و اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي شامل سيستم گازهاي طبي، تهويه مطبوع اتاق هاي تميز و فضاهای مجاور، سيستم ايزوله و ارتينگ اتاق هاي جراحي و نصب تجهيزات اتاق هاي عمل، اسکراپ، استریل و Nursing در بخش های جراحی ترمیمی، ريكاوري، استراحت پزشکان، Treatment و بازسازی بخش اداری، مديريت، مالي و حسابداري واقع در یوسف آباد تهران در مساحت 3000 مترمربع
(1390)