کارفرما: آقای مطهری اصل

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل 6 طبقه پارکینگ، 2 طبقه واحدهای تجاری و 9 طبقه واحدهای اداری و رستوران روباز واقع در تهران خیابان بخارست تهران در مساحت 10000 مترمربع
(1392-1390)